bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
korespondencja elektroniczna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty w Rząśni, z siedzibą 98-332 Rząśnia, ul. 1 Maja 37, adres e-mail: oswiata@rzasnia.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: kontakt@ekspertodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa; w zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne)
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, sądy)
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
10. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.Opublikował: Iwona Szcześniak
Publikacja dnia: 20.01.2023
Podpisał: Iwona Szczęśniak
Dokument z dnia: 20.01.2023
Dokument oglądany razy: 274